Beslut på extrastämman 2015-05-28

Många människor sitter ner. Längst fram står en person och håller ett anförande.
Välbesökt extrastämma. Längst fram står föreningens ordförande Johan Vagland

Under kvällen höll Ekonomiska Föreningen Runmarö en extrastämma med anledningen av renoveringen av de gemensamma stammarna.

Följande beslut fattades enhälligt av de drygt 60 av föreningens 65 medlemmar som närvarade vid extrastämman:

  • Att föreningen ska tillämpa relining för att reparera de gemensamma stammarna.
  • Att varje hushåll skall betala 50.000 kr
  • Att beloppet skall vara föreningen till handa senast 2015-08-01. Fakturan kommer ut i början av juli i samband med den ordinarie kvartalsfakturan.

Stämman inleddes med att ordförande Johan Vagland informerade medlemmarna om hur arbetet med att inspektera stammarna hade fortskridit. Entreprenören Dakki, som utför arbetet sedan mitten av april 2015, har hunnit kontrollera samtliga längor utom en. De gemensamma stammarna är i varierande skick och behöver snarast åtgärdas. Johan visade även valda delar av de fynd som Dakki gjort i samband med undersökningen. Fynden bestod i delar av avloppsrör, lösa skarvar samt större stenar.

Syftet med extrastämman var, förutom att fatta beslut om hur vi ska fortsätta arbetet, att även låta medlemmarna ställa frågor om renoveringen. Ordförande Johan Vagland och övriga insatta hade följande att berätta:

  • Styrelsen ämnar ta in flera offerter för att få en ungefärlig uppfattning om kostnaderna för reliningen.
  • Kostnaden 50.000 kr är en grov uppskattning som bygger på en totalsumma om drygt tre miljoner kr jämt fördelat på 65 hushåll. Det slutliga priset kan bli högre men sannolikt blir kostnaden lägre.
  • Föreningen kan dessvärre inte ta lån för att genomföra arbetet.
  • Om kostnaden för reliningen understiger 50.000 kr per hushåll så skall överskottet gå till reparationsfonden.
  • Arbetet skall komma igång så snart som möjligt och om allt går som planerat torde hela jobbet vara klart senast nyår, gärna redan i november 2015.

I samband med reliningen av de gemensamma stammarna kan det vara bra att även se över de egna rören i varje hushåll. Styrelsen skall se till att de hushåll som vill reparera sina egna rör skall erbjudas en sådan möjlighet. Genom att låta samma entreprenör göra hela jobbet så hoppas vi dels få ner det totala priset, dels så tar en leverantör ansvar för såväl de gemensamma stammarna som ledningarna i varje enskild fastighet. Mer information kommer komma ut längre fram. Det är dock av stor vikt att detta arbete är fakturerat senast 2015-12-31 eftersom ROT-avdraget kommer sänkas ifrån 50% till 30% av arbetskostnaden för de arbeten som utförs efter nyår.

Då relining redan genomförts i längan Ekshäradsgatan 2 – 8, längan längst ner närmast allmänningen, kunde en av de boende berätta hur de hade upplevt störningarna i samband med arbetet. Denna länga består av fyra fastigheter och arbetet att relina den längan hade tagit tre arbetsdagar. Under tiden hade de boende haft tillgång till vatten men inte till avlopp. I praktiken betydde det att man varken kunde använda dusch, toalett eller diskmaskin. Samma sak gäller handfat och diskho. Sina behov (såväl lilla som stora behov) uträttar man i en pelletstoalett som Dakki tömmer dagligen. Doften var inte heller några problem. Duscha får man göra i simhallen eller hos vänner/på jobbet eller där man har tillgång till dusch. I de fall reliningen tar längre tid än bara några dagar kommer den entreprenör som anlitas att ställa upp alternativa lösningar.